Maya Galakhova Aka Katherine Taylor DRD Floozy Still At It. Miss Katherine Taylor is still at the game…