Maya Galakhova Aka Katherine Taylor DRD Floozy Still At It. Miss¬†Katherine Taylor¬†is still at the game…